Online-Gudstjeneste: Søndag, d. 15.03.2020

Kirkerne er lukkede. Men vi vil invitere Jer til at holde gudstjenesten hjemmefra. Vi har lagt salmer, bønner, tekster og prædiken op. Velkommen til online-gudstjenesten på denne 3. søndag i Fasten.

Indgangsbøn
Lad os alle bede!
Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre,
hvad du, Gud Fader, min skaber,
du Herre Jesus, min frelser,
du gode Helligånd, i liv og død min trøstermand,
vil tale til mig.
Herre, oplad nu således ved din Helligånd
for Jesu Kristi skyld mit hjerte,
at jeg af dit ord kan lære
at sørge over mine synder
og at tro i liv og død på Jesus
og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned.
Det høre og bønhøre Gud, ved Jesus Kristus.
Amen.

Salme: Rind nu op i Jesu navn, Nr. 739 i Den Danske Salmebog
Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk (indtast salmenummer 739).
Eller find teksten og få salmen spillet på orgel eller klaver her på www.dendanskesalmebogonline.dk

Indledningskollekt
Vor Gud!
Du kender de onde magter, der vil styre os og bøje vore viljer bort fra dig.
Du ser den løgn, der vil bedrage os og gøre os kærlighedsløse og tomme, så vi svigter hinanden.
Tak for at du ikke lader det ske, men sendte os din Søn, fuld af nåde og sandhed, til at kæmpe for os og udfri os af Den ondes løgn og list.
Hjælp os nu til at høre ham, så vi rives ud af forblændelsen og bliver frie til at gøre det, du vil, ved Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i sandhed og kærlighed fra evighed til evighed.
Amen.

Læsning fra Det Gamle Testamente

Denne hellige lektie skrives i Anden Mosebog: Da sagde Herren til Moses: »Skynd dig ned! Dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. De er allerede veget fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrekalv; de har tilbedt den og ofret til den, og de har sagt: Her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten.« Og Herren sagde til Moses: »Nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk; lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede! Men dig vil jeg gøre til et stort folk.« Dagen efter sagde Moses til folket: »I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren; måske kan jeg skaffe soning for jeres synd.« Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde: »Ak, dette folk har begået en stor synd; de har lavet sig en gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd! Men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører.«
(Anden Mosebog 32,7-10.30-32, fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992)

Salme: Nu bede vi den Helligånd, Nr. 289 i Den Danske Salmebog
Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk (indtast salmenummer 289).
Eller find teksten og få salmen spillet på orgel eller klaver her på www.dendanskesalmebogonline.dk

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.« Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«
(Johannesevangeliet 8,42-51, fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992)

Prædiken og kirkebøn
ved Alex Mark Knudsen, sognepræst, Mern og Øster Egesborg kirker

”Hvad er sandhed”?

Det er med disse lakoniske ord, at Pontius Pilatus reagerer på Jesu udsagn om, at enhver der er i sandhed hører Jesu røst. Det er under forhøret, der fører op til Jesu korsfæstelse Langfredag. Pilatus’ skeptiske svar har gennem historien fået ham til at fremstå som den mennesketrætte politiker og administrator, som har set og hørt nok til, at han ikke længere tror, at noget kan kaldes sandhed. Ja, Pilatus er en pragmatisk herre, der vitterlig ikke mener, at Jesus er en dødsdom værdig. Men han bøjer sig for det politiske pres, for hans forhold til kejseren og dermed hans egen overlevelse går forud for alt. Spørgsmål om sandheden skal man ikke belemre politiker og administrations typer som Pilatus.

Men mennesker står hele tiden over for dette grundlæggende spørgsmål og valg. Hvad der er rigtigt eller forkert? Hvad der fører til livet og, hvad der går mod døden? Hvem er Gud og hvor er djævlen? I det valg er det svært at indtage et neutralt standpunkt. At ville spille den tilbagetrukne tilskuer, hvis indstilling og valg ikke har nogen betydning. For om vi handler eller lader være, så har det betydning. Vi må leve med det og vi er nødt til at tage ansvaret for de valg vi har taget.

”Jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke”! Siger Jesus til de forsamlede. Burde han ikke have sagt: ”Jeg er fuld af løgn, derfor tror I ikke på mig”? Men Jesus siger, at der er sandheder, der knuser vores syn på verden og os selv. Så hellere stikke blår i øjnene og tro på løgnen, som vi bilder os ind. Men sandheden er ikke afhængig af, hvad vi tror. Det er løgnen derimod. I det ubehagelige øjeblik, da vi gennemskuer, at drømmen er løgn, så er det ude med den. Løgnen lever kun så længe man tror på den. Den har ingen selvstændig realitet. Sandheden kan måske knuse billedet vi har af os selv. Men den sætter os frie til at være med i det virkelige liv.

Og sandheden er, at vi har brug for befrielsen som Jesus kommer med. En sandhed vi måske ikke bryder os om, for vi foretrækker at se os selv som frie, afklarede individer. Udødelige så længe det varer. Men vi er underlagt magter, som vi ikke er herre over. Magter, der også forblænder os, så vi hverken ser sandheden eller tror på den.

Hvem taler da sandt? Den måde, at Jesus taler om Gud; den måde han taler om sig selv, det er på det personlige plan. Når Gud bliver forbundet med ord som tilgivelse, nåde og barmhjertighed, så taler Jesus ikke om en gud, der giver en overordnet forklaring og en mening med livet. Gud er i stedet den, der går ind i vor tilværelse og lever med os der. Hans liv er forbundet med vort. For det sande liv findes kun i levende og personlige relationer.

Jesus plæderer ikke for en mening eller livsforståelse. Han forsøger ikke at overtale eller vinde beundring. At tale sandt er et spørgsmål om at vide, hvem man er og hvad man siger. Et vidnes succes er betinget af en oprigtighed, der gør personen til et jeg, der holder op med at profilere sig selv, men i stedet åbner sig op mod der fælles, hvor der er noget for andre at hente.

Efter de sidste dage og ugers begivenheder med lukninger, aflysninger og bekymringer for den umiddelbare fremtid er det vigtigt, at vi står i lyset af sådan en sandhed. Vi må erkende, at vi alle er sårbare og udsatte. Nok så meget karantæne, afstand og isolation hjælper ikke i det lange løb. Det kan højst udsætte det uundgåelige. Men det giver os tid til at finde frem til, hvor vi står og, hvad vi kan gøre for, at de næste mange uger ikke bliver en skueplads af panisk lammelse, ubeslutsomhed og ligegyldighed. Eller egoisme, splid og afstandstagen.

Ja, afstandstagen; for selv om vi bliver opfordret til fysisk at holde afstand, så er de åndelige, menneskelige og venskabelige bånd nærmest vigtigere end før. Hvad er det vi kan gøre, med de muligheder vi har, for at hjælpe dem, hvis tilværelse og muligheder nu er stærkt begrænset? Vi kan hjælpe med til at købe ind, at bringe og hente. Dele bilen, hvis tog og busser er for overfyldte. Eller besøge hinanden, selvom det bliver over telefonen og de sociale medier. Og så selvfølgelig at holde rent på krop og omgivelser for at mindske smitte spredning.

Nok er der meget vi kan gøre, men overfor sådan en trussel står vi på egen hånd magtesløse og hjælpeløse. Vi må søge den aller højestes hjælp i forvisning om, at vi bliver hørt. Så selvom gudstjenesterne er udsat indtil videre, så kan vi sammen bede til Vor Herre om, at vi kommer frelst igennem denne tid. At de erfaringer og tiltag vi gør nu, kan komme os til gode i livet vi deler.

Amen.

Vor Herre. Vi ved hverken ud eller ind over for denne ukendte og uprøvede trussel. Krige og natur katastrofer har vi været udsat for. Men med denne verdens omspændende svøbe er vi uforberedte.
Vi beder dig; kom os til hjælp! Lad os spejle os i din sandhed af mod, beslutsomhed, indsats og velvillighed. Lad os være vidner på, at du ikke lader dit folk stå alene, men at du går ind i verden og lever med os der, så at dit liv er vores.
Vi beder for alle, der er ramt af sygdom og svækkelse. Og for deres pårørende. Giv dem håb, mod og vilje til at leve igennem denne svære stund og gribe tilværelsen igen. Det beder vi om i Jesu navn. Amen

Salme: Var Gud ej med os denne stund, Nr. 338 i Den Danske Salmebog
Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk (indtast salmenummer 338).
Eller find teksten og få salmen spillet på orgel eller klaver her på www.dendanskesalmebogonline.dk

Slutningskollekt og Fadervor
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig,
fordi du har givet os dit hellige og salige ord,
hvorved du også her hos os
forsamler din kristne kirke.
Nu beder vi dig:
Bliv hos os med din Helligånd,
så vi bevarer dit ord og retter os derefter
og hver dag lever i troen,
indtil vi bliver til evig tid salige,
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.

Fadervor,
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Modtag Herrens velsignelse:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen. Amen. Amen.

Salme: Mægtigste Kriste, Nr. 266 i Den Danske Salmebog
Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk (indtast salmenummer 266).
Eller find teksten og få salmen spillet på orgel eller klaver her på www.dendanskesalmebogonline.dk

Udgangsbøn
Lad os alle bede!
Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig,
hvad du vil, at jeg skal gøre.
Hjælp mig nu, min Gud,
at jeg må holde fast ved dit ord
og i liv og død styrkes og trøstes derved.
Amen.