Online-gudstjeneste: Søndag, d. 22.03.2020

Det er anden søndag, hvor kirkerne i hele Danmark er lukkede. Vi vil igen invitere Jer til at holde gudstjenesten hjemmefra. Vi har lagt salmer, bønner, tekster og prædiken op. Velkommen til online-gudstjenesten på denne Midfaste søndag 2020.

Indgangsbøn
Lad os alle bede!
Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre,
hvad du, Gud Fader, min skaber,
du Herre Jesus, min frelser,
du gode Helligånd, i liv og død min trøstermand,
vil tale til mig.
Herre, oplad nu således ved din Helligånd
for Jesu Kristi skyld mit hjerte,
at jeg af dit ord kan lære
at sørge over mine synder
og at tro i liv og død på Jesus
og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned.
Det høre og bønhøre Gud, ved Jesus Kristus.
Amen.

Salme: Nu rinder solen op, Nr. 743 i Den Danske Salmebog
Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk (indtast salmenummer 743).
Eller find teksten og få salmen spillet på orgel eller klaver her på www.dendanskesalmebogonline.dk

Indledningskollekt

Vor Skaber og Far!
Vi takker dig for din gavmildhed, for hver gang du ser vor nød og giver os, så vi mættes. Vi takker dig for det daglige brød, så vi mætter vor krop og for livets brød, din Søn Jesus Kristus, som mætter vor ånd.
Herre, lær os at være gavmilde og dele jordens brød. Velsign det vi har og kan, så det mætter de mange, der sulter og mennesker må se, hvor god du er, du kærlige Gud, fra hvem alt liv udgår fra evighed og til evighed. Amen

Epistlen skriver apostlen Peter i sit andet brev:

Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus; men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer.
(Peter 1, 3-11, fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992)

Salme: Herrens røst var over vandet, Nr. 388 i Den Danske Salmebog
Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk (indtast salmenummer 388).
Eller find teksten og få salmen spillet på orgel eller klaver her på www.dendanskesalmebogonline.dk

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.« Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?« Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.« Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ « Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.« De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.
(Joh. 6, 24-35, fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992)

Lad os sammen bekende vor kristne tro!
Du kan høre trosbekendelsen sunget på www.lyttildanskesalmer.dk (klik på menuen øverst og vælg “Ritualer”).

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

Salme: Du, som mætted tusind munde, Nr. 637 i Den Danske Salmebog
Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk (indtast salmenummer 637).
Eller find teksten og få salmen spillet på orgel eller klaver her på www.dendanskesalmebogonline.dk
Da salmen er forholdsvis ny, er teksten beskyttet af ophavsretten, men du kan læse den på www.dendanskesalmebogonline.dk.

Prædiken og kirkebøn
ved Alex Mark Knudsen, sognepræst, Mern og Øster Egesborg kirker

Når engang, at rejse begrænsningerne bliver løftet, grænserne åbnet og det er tilladt er være flere sammen, så er en tur til Rhinlandets hovedstad Køln en god mulighed at fejre den igen opnåede frihed. Under den anden verdenskrig blev store dele af byen ganske vist bombet og ødelagt, men bevidst eller ubevidst undgik de allierede fly at ramme byens store domkirke, hvis bygnings historie fortaber sig tilbage i middelalderen. Byggeriet af Kölner Dom blev påbegyndt i 1248, men tårnene stod først færdige i 1880. Det er tydeligt at se, at der igennem århundrederne er ofret store summer på dette prægtige bygningsværk. Men den har også været anset som en af de vigtige valfartskirker i Europa, da der i alteret skulle være opbevaret relikvier af de hellige tre konger.

Selv i dag, med skyskrabere i 500m. højde og stadioner på flere hektarer, virker denne kirke stadig utrolig imponerende. Når man træder ind i Kølns domkirke føler man sig lille og knæsat. Ja, her er man virkeligt trådt ind i et andet rum, hvor det ikke længere er mig, der sætter dagsordenen. Det her virker til at være Vor Herres hus. Gennem de store gotiske vinduer, nogle med farvet glas malerier, strømmer et fantastisk lys ind i det ellers meget dunkle kirkerum. Et lys, som gennem hele domkirkens tilblivelses historie er blevet opfattet som Gud selv. For Gud er det livgivende lys. Når vi træder ind i hans kirke, bliver vi svøbt ind i lyset; vi bliver varmet af lyset; vi bliver næret af lyset. Det er derfor vi også kan omtale Vor Herre som livets brød.

Vi taler ellers om næring, som en synlig og håndfast form for kost. Næring kan også opfattes som ordentlig levevis, bolig og arbejdsforhold. Mange former for næring skal være opfyldt for at vi kan få et godt liv og trives med hinanden. Men når disse grundlæggende mætheds behov er opfyldt, så er der stadig rum tilbage for en åndelig føde. Den guddommelige omsorg, om man vil.

De fleste af os har nok prøvet at være i en tilstand, hvor vi nærmest føler os klædt af til skindet og står forsvarsløse og afmægtige. Vi ved godt, hvor let det er at miste fodfæste. Men da er det også godt at vide, at vi ikke står alene. Vor Herres velvillighed og venskab for os er som lyset, der gør omgivelserne mere klare, så vi kan finde vej, finde ståsted og fodfæste.

En anden ting, der slår en ved besøget i Kölner Dom er den detalje rigdom der fylder kirken. Udsmykning, der er blevet formet og opmuret så omhyggeligt, at der syntes at have været en stram og præcis gennemgående tanke i det arbejde, der er sket. Man kan så spørge, hvordan en sådan tanke og idé sæt kunne holdes levende gennem de 600 år byggeriet stod på? Men når vi har at gøre med et så betydningsfuldt og guddommeligt byggeri, der kræver det ypperste af hver generation, da bliver tidsfaktoren på en måde ligegyldig.

Og på en måde er det også et forsøg i at beskrive læsningen af 2. petersbrev ved denne gudstjeneste. For alt, hvad der behøves til opførelsen af et storslået kirkebyggeri er den samme ånd, der behøves til liv og gudsfrygt. Det er hvad den guddommelige styrke skænker os ved, at vi erkender hans virke i verden, så vi får del i hans herlighed og virkelyst.

Som tegn på Guds herlighed og virkelyst ridser apostlen Peter de gamle filosofiske dyder op, som selvbeherskelse, udholdenhed og brodersind. Egenskaber, som er rettesnor og redskab i at være menneske sammen med andre mennesker.

Og da mennesker i middelalderen gik ind i domkirken i Køln følte de, at her mødte de en anden verden, der fyldte dem med både stille ydmyghed og strålende glæde. Begge var i stand til at løfte dem ud i verden igen.

Selvom det ikke er muligt for øjeblikket at komme til gudstjeneste i det storslåede kirkerum, så møder Vor Herre os i bibelens ord, som er budbringer for hans ånd og styrke. Her er livets brød, som skærper vor ånd efter mening, mål og mod i en nuværende situation, hvor vi har svært ved at finde ud eller ind. Vi skal ikke lammes af frygt for liv og helbred, men vide, hvad der kræves af os og have mod og vilje til at gøre det.

Amen.

Vor Herre; i vor frygt og angst for, hvad der kan ske, beder vi dig om retning, mod og vilje, så vi både kan handle og leve gennem en vanskelig tid. Giv os retning, så vi ser det menneske, der har brug for os. Giv os mod, så vi trodser frygten, der gør os fremmede over for hinanden. Og giv os vilje til at handle og ikke bare lukke os inde. Ja, lad os leve af den næring, du kommer med og så rundhåndet deler ud. Amen

Salme: Gud, vi er i gode hænder, Nr. 675 i Den Danske Salmebog
Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk (indtast salmenummer 675).
Eller find teksten og få salmen spillet på orgel eller klaver her på www.dendanskesalmebogonline.dk

Fadervor
Fadervor,
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Modtag Herrens velsignelse:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen. Amen. Amen.

Salme: Min Jesus, lad mit hjerte få, Nr. 217 i Den Danske Salmebog
Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk (indtast salmenummer 217).
Eller find teksten og få salmen spillet på orgel eller klaver her på www.dendanskesalmebogonline.dk

Udgangsbøn
Lad os alle bede!
Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig,
hvad du vil, at jeg skal gøre.
Hjælp mig nu, min Gud,
at jeg må holde fast ved dit ord
og i liv og død styrkes og trøstes derved.
Amen.